5 maja 2015

Socjologia III stopień

 

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ
M.Zielinska@is.uz.zgora.pl
tel. 68 328 31 10

 

Opis studiów


Studia doktoranckie z socjologii, prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, mają na celu przygotowanie do pracy naukowej, naukowo – badawczej i dydaktycznej w zakresie socjologii. Wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie: socjologii i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia trzeciego stopnia pogłębiają również wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań i analiz. Kształtują w absolwentach postawy obywatelskie i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela we współczesnym społeczeństwie.

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie socjologii dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych, współczesnych teorii socjologicznych, subdyscyplin szczegółowych oraz dyscyplin pokrewnych. Jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Posiada wiedzę przydatną do pełnienia funkcji eksperckich w odniesieniu do różnych instytucji i organizacji społecznych. Absolwent posiada także kompetencje w zakresie interpretacji procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie.

Studia doktoranckie z zakresu Socjologii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Zajęcia odbywać się będą dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Organizacja studiów


Program studiów doktoranckich na kierunku socjologia obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe, w toku których realizowane są zakładane efekty kształcenia. Program ten stwarza warunki do:

  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w jednostce i poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również o charakterze interdyscyplinarnym;
  • przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej;
  • przygotowania do zdania egzaminów doktorskich;
  • przygotowania dysertacji naukowej;
  • uczestniczenia w życiu naukowym w kraju i za granicą.

Rekrutacja 2018/2019 – brak naboru !!!

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2016/2017

Plan zajęć