10 maja 2015

Mirosław Kowalski

m_kowalski Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Jednostka Zakład Teorii i Filozofii Wychowania
Kontakt M.Kowalski@ipp.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 06

Mirosław Kowalski, dr hab. prof. nadzw. UZ.

Zainteresowania badawcze: teoria i filozofia wychowania, współczesna myśl wychowawcza, edukacja zdrowotna (w tym profilaktyka społeczna, profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień chemicznych i behawioralnych), szkolnictwo wyższe i nauka.

Członek rad naukowych, redakcyjnych i recenzenckich wielu zagranicznych i krajowych czasopism naukowych m. in.: Review of European Studies (Canadian Center of Science and Education); Problems of Education in the 21st Century (Lithuania, The Associated Member of Lithuanian Scientific Society, European Society for the History of Science (ESHS) and ICASE); Higher Education Studies (Canadian Center of Science and Education); Studia z Teorii Wychowania; Wychowanie w Rodzinie, Forum Pedagogiczne, Społeczeństwo i Rodzina, Studia Edukacyjne, Konteksty PedagogiczneMedia4u Magazine(Univerzita Hradec Králové, Republika Czeska), Wychowanie na co dzień; „Ethos”

Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 100 artykułów naukowych i ponad 30 książek, w tym m.in.: Zdrowie – Wartość – Edukacja; Przestrzeń edukacyjna – oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, Ku odpowiedzialności za edukację (między wolnością a zniewoleniem?); Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé maladie et jeunesse vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health Illness and Youth Old Age (in the context of concerns, expectations and hopes of modern man)/; Fenomenologie: socjologia versus pedagogika; Ideologie nauk społecznych-warianty interpretacyjne; Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki; Education and social rehabilitation – two Road one goal (european contexts); Uzależnienia behawioralne. Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne; Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty; Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy; Edukacja i / a mózg. Mózg a / i Edukacja; Bioetyka. Między prawem i pedagogiką.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP