10 maja 2015

Mariusz Kwiatkowski

m_kwiatkowski Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt M.Kwiatkowski@is.uz.zgora.pl 
Telefon  +48 68 328 32 77

 

Interesują mnie wzajemne związki między życiem  gospodarczym i publicznym a ich społeczno – kulturowym kontekstem. Próbuję odpowiedzieć na pytania dotyczące relacji między wartościami i normami moralnymi, religijnymi, obyczajowymi i prawnymi a działaniami aktorów społecznych. Mówiąc krótko, interesuje mnie etos życia gospodarczego i publicznego oraz jego przemiany.

Ostatnio koncentruję uwagę na problematyce zmiany społecznej, podejmując tzw. „badania w działaniu”. Angażuję się w badania i działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości, gospodarki społecznej, ekonomii dzielenia się, rewitalizacji, innowacji społecznych). Poszukuję odpowiedzi na pytania dotyczące czynników i barier zmian we wspólnotach lokalnych, roli sieci społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych (sieci inkluzji), sposobów gospodarowania kapitałem społecznym. Obecnie prowadzone badania (wiosna 2015) dotyczą sieciowego modelu rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Obszary badawcze

 • czynniki i bariery zmian społecznych,
 • innowacje społeczne,
 • kapitał społeczny, zaufanie społeczne,
 • sieci społeczne,
 • aktywna integracja,
 • ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna, ekonomia dzielenia się (sharing economy),
 • rewitalizacja społeczna,
 • kwalifikacje a rynek pracy
 • reguły obsadzania stanowisk publicznych, konkursy na stanowiska kierownicze
 • działania pozorne w systemie postmonocentrycznym,
 • przemiany systemów aksjonormatywnych (prawo, religia, moralność, obyczaje
 • Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa 2005.
 • Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, Zielona Góra 2011
 • Lubuskie sieci inkluzji. Tożsamość regionalna – kapitał społeczny – aktywna integracja, Warszawa 2015 (współautorka: Dorota Bazuń)

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

 • 2002– 2003 „Zaangażowanie obywatelskie w społecznościach lokalnych” – autor projektu  i kierownik zespołu. Badania finansowane ze źródeł Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • 2003 – 2006 „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy” – zastępca kierownika zespołu badawczego. Badania finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 2007 – 2008 „Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście” – współautor projektu i kierownik zespołu. Badania finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa.
 • 2008 – 2009 „Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr w sektorze publicznym w Polsce” – autor projektu i kierownik zespołu. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N116 2127 33). 
 • 2009 – 2010 „Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni” – współautor ewaluacji projektu finansowanego ze źródeł UE.
 • 2012  „Stan i perspektywy lubuskiej ekonomii społecznej” – współautor diagnozy finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2012 – 2013 „Zaufanie ponad granicami” – polsko – niemiecki projekt badań transgranicznych, kierownik zespołu 
 • 2014 – „Lubuskie sieci inkluzji” – projekt badawczy finansowany ze środków UE w ramach EFS
 • 2015 – „Sieciowy model rozwoju przedsiębiorczości społecznej” – projekt finansowany ze srodków UE w ramach projektu „AKCELERATOR INNOWACJI – CENTRUM SYNERGII BIZNESU I NAUKI”