7 maja 2015

Maria Zielińska

m_zielinska Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt M.Zielinska@is.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 31 12

 

Zajmuje się problematyką uwarunkowań przebiegu biografii społecznych oraz problematyką przeobrażeń tożsamości pokoleniowej w kontekście zmian kulturowych i społecznych. Ważny obszar jej naukowych zainteresowań  stanowią socjologiczne problemy pogranicza, zwłaszcza pogranicza polsko-niemieckiego. Pięciokrotnie była recenzentem w przewodach doktorskich i jeden raz była członkiem komisji w przewodzie habilitacyjnym. 

W trakcie pracy akademickiej uczestniczyła  w wielu projektach badawczych i zespołach. Na uwagę zasługują projekty związane z problematyką dyfuzji kulturowej na pograniczu zachodnim Polski, których najbardziej spopularyzowanym elementem są trzy edycje Lubuskiego Sondażu Społecznego (Dyfuzja kulturowa i ruchliwość społeczna na zachodnim pograniczu po akcesji Polski do Unii Europejskiej Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego KBN  2005-2009; Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji społecznej i ruchliwości kulturowej – kontynuacja”/ Grant  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr N N116 26338   2009-2011   – członek zespołu; Diagnoza poziomu i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego;  czerwiec – październik 2014, członek zespołu, EFS).

W latach 2012-2013 Współautor, wykonawca i kierownik projektów o wymiarze naukowo-praktycznym: 10 lat województwa lubuskiego w opiniach mieszkańców Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. (Projekt na zlecenie Wojewody Lubuskiego i Radio Zachód 2008); Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski), Rola pracownika socjalnego we współczesnym świecie – perspektywy i zagrożenia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski) oraz kierownik projektu Diagnoza jakości życia mieszkańców powiatu krośnieńskiego w województwie lubuskim (Departament Rozwoju Regionalnego EFS/Urząd Marszałkowski).

Z indywidualnych projektów badawczych na uwagę zasługują te, które skupiają się na problematyce młodzieży: Przystanek Woodstock – fenomen społeczny, czy potrzeba rozrywki (1997,1998,1999); projekt międzykrajowych badań akademickiej młodzieży polskiej i ukraińskiej (maj 2015)  i pokolenia (Przemiany społecznych biografii w okresie transformacji systemowej. Projekt własny 2000/2001).