10 maja 2015

Małgorzata Czerwińska

m_czerwinska Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Specjalnej
Kontakt m.czerwinska@ipp.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 47 26
 

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; działalnością naukową, zawodową i społeczną związana również z pedagogiką specjalną, zwłaszcza tyflopedagogiką; bibliotekoznawca, specjalista z zakresu informacji naukowej, nauczyciel; dziennikarz. Przewodnicząca Rady Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Problematyka badawcza ma charakter interdyscyplinarny /pedagogika specjalna, bibliologia, informatologia/: funkcjonowanie psychospołeczne, bierne i czynne uczestnictwo w kulturze, bibliotekarstwo i czytelnictwo, komunikacja społeczna, dostęp do informacji /w tym system Braille’a, materiały i technologie alternatywne i wspomagające/ – osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzroku, twórczość i książka literacka autorów z niepełnosprawnością, zwłaszcza wzroku; biblioterapia; pedagogika biblioteczna, pedagogika medialna; teoria i historia książki i biblioteki, czytelnictwo współczesne, informatologia.

Autorka ponad 80 publikacji recenzowanych /książki, wydawnictwa pod redakcją, hasła encyklopedyczne, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach/ i około 250 publikacji prasowych /publicystyka społeczno-kulturalna, wywiady, felietonistyka, recenzje/.

Wybrane publikacje naukowe w układzie chronologicznym:

 • Pismo i książka w systemie L. Braille’a w Polsce. Historia i funkcje rewalidacyjne. Warszawa: Wydaw. SBP 1999, 172 s.; ISBN 83-87629-28-6.
 • Alfabet Braille’a. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1: A-F. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2003, s. 80-87; ISBN 83-88149-92-X.
 • Biblioterapia. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1: A-F. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2003, s. 380-385; ISBN 83-88149-92-X.
 • Książka niewidomego. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2: G-Ł. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2003, s. 849-858; ISBN 83-89501-06-6.
 • Niewidomy. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3: M-O. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2004, s. 685-693; ISBN 83-89501-24-4.
 • Pedagogika biblioteczna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4: P. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2005, s. 114-121; ISBN 83-89501-41-4.
 • Poezja osób niewidzących – sens życia – autokreacja – autorewalidacja.            W: Świat pełen znaczeń. Kultura i niepełnosprawność. Pod red. nauk. J. Baran i S. Olszewskiego. Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls” 2006, s. 43-56; ISBN 83-7308-662-5.
 • Rehabilitacja osób niewidomych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.  T. 5: R-St. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2006, s. 158-169;  ISBN 83-89501-63-5.
 • Twórczość osób niepełnosprawnych. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6: Su-U. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak” 2007, s. 850-866; ISBN 978-83-89501-77-6.
 • Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia. Red. M. Czerwińska, T. Dederko. Kielce: Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2 2008, 200 s.; ISBN 978-83-7273-250-7.
 • Przegląd Tyflologiczny: Niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki. Wybrane zagadnienia. Red. M. Czerwińska. Warszawa: Polski Związek Niewidomych 2008, nr 1-2.
 • Od Braille’a do DAISY – o czytaniu i czytelnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku. W: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń przy współudziale A. Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, s. 175-188; ISBN 978-83-229-3142-4.
 • Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Red. H. Ochonczenko, M. Czerwińska, M. Garbat. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, 242 s.; ISBN 978-83-7481-424-9.
 • Press for The Blind in The Process of Rehabilitation of Visually Impaired Persons. W: Special pedagogy towards new challenges. Special pedagogy – conceptions and the reality. Vol. 1. Edited by T. Żółkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: „Volumina.pl Daniel Krzanowski” 2011, s. 73-85; ISBN 978-83-62355-65-6.
 • „Tworzę, więc jestem” – o biblioterapeutycznych wartościach aktywności twórczej osób z niepełnosprawnością wzroku. W: O potrzebie biblioterapii. Pod red. K. Hrycyk. Wrocław: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, PPSKAKiB 2012, s. 89—103; ISBN 978-83-933530-0-2.
 • Słowem potrafię wszystko – o piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzroku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2012, 896 s.; ISBN 978-83-7842-033-0 /rozprawa habilitacyjna/
 • „You Are Greater Than Me by the Light Only” – Authors with Visual Impairment – Between Rehabilitation and Literary Life. W: Policy Regulations and Employment and the Quality of Life of Disabled Persons. Ed by Karolina Kaliszewska, Lilianna Konopska, Marcin Wlazło. University of Szczecin Departement of Special Pedagogy. Szczecin 2013 (Special Pedagogy – Conception and the Reality ; Vol. III) s. 76-88; ISBN: 978-83-64277-06-1.
 • Książki autorów z niepełnosprawnością wzroku w bibliologiczno-tyflologicznym dyskursie o tożsamości i funkcjach społecznych. W: Kulturowa tożsamość książki. Red. A. Cisło, A. Łuszpak. Wydawnictwo       Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2014 s. 125-138; ISSN 0239-6661, ISBN   978-83-229-3440-1.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>