10 maja 2015

Inetta Nowosad

Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Szkolnej
Kontakt i.nowosad@ipp.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 01
 

Inetta Nowosad – – doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki funkcjonowania szkoły i profesjonalnego przygotowania nauczycieli do zawodu. W dorobku Autorki można wyodrębnić trzy główne kierunki pracy naukowo-badawczej: przemiany powinności nauczyciela-wychowawcy, współpracę nauczycieli z rodzicami uczniów oraz procesy zmian i odnowy w oświacie ze szczególną koncentracją na rozwoju szkoły. Ten  kierunek badań wpisuje się w obszar badań pedeutologii, pedagogiki porównawczej, organizacji,  zarządzania oświatą oraz polityki edukacyjnej. Trzykrotna stypendystka niemieckiej fundacji DAAD w kategorii indywidualnych projektów badawczych w Niemczech.

Jest autorką ponad 100 artykułów naukowych ora autorką i współredaktorką wielu monografii, w tym m.in. Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (2001); Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (2003); Polish Education at the Time of Changes (współautorstwo) (2006); Autonomia szkoły w Niemczech. Poszukiwania – konteksty – uwarunkowania (2008), Szkoła. Konflikt podmiotów? (2016), Codzienność szkoły. Nauczyciel (2014), Codzienność szkoły. Uczeń (2014), School Quality and Culture (2014), Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji (2016; Creativity and Innovaton as Challenges for the System sof Education – Cross Cultural Perspective (2018). Szczegółowy wykaz dorobku Autorki dostępny na stronie SKEP UZ: https://publikacje.uz.zgora.pl:4451/skep/show.publications_author