10 maja 2015

Ewa Pasterniak-Kobyłecka

ewa_pasterniak-kobylecka Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Szkolnej
Kontakt e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 01

 

Ewa Pasterniak-Kobyłecka – doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania naukowe: podmioty edukacji wobec wartości, praca nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych w szkole, nowoczesne tendencje w dydaktyce.

W dorobku ponad 90 publikacji w tym trzy monografie i jedenaście redakcji lub współredakcji prac zbiorowych z zakresu pedeutologii, aksjologii edukacji, dydaktyki ogólnej oraz pedagogiki szkolnej. Do najważniejszych należą: Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji (2004); Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych (2005); O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela (red., 2007); Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości (2009) ; Edukacja. Jakość czy równość? (red., 2010); Teachers Training in the European Space of Higher Education (red., 2012).

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

Wybrane projekty badawcze indywidualne (Rozpoznawanie i rozumienie wartości przez uczniów szkół średnich; Aksjologiczne determinanty zachowań zawodowych nauczycieli; Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości; Oczekiwania rodziców i uczniów gimnazjum wobec nauczycieli w roli opiekunów młodzieży) oraz zespołowe (Pedagogika wobec problemów końca XX wieku; Kompetencje współczesnych nauczycieli; Zachowania zawodowe nauczycieli; Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli gimnazjum; Zmiana szkoły – zmiany w szkole).