10 maja 2015

Bogdan Idzikowski

b_idzikowski Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
Jednostka Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Kontakt B.Idzikowski@ips.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 30 12

 

Dr hab. prof.UZ Bogdan Idzikowski – Kierownik Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. Pedagog społeczny, andragog, teoretyk i praktyk animacji kultury.

W polu moich zainteresowań naukowych mieści się szerokie spektrum obszarów naukowo-badawczych – od uczestnictwa w kulturze różnych kategorii społecznych, instytucji kultury i organizacji społecznych w ujęciu funkcjonalnym oraz wybranych aspektów dziedzin kultury symbolicznej, poprzez problematykę czasu wolnego, aktywizacji zróżnicowanych środowisk społecznych, kończąc na roli liderów i animatorów twórczości kulturalnej – profesjonalnej i amatorskiej oraz animacji kulturalnej w środowiskach lokalnych. W zainteresowaniach tych dążę do synergetycznego przenikania porządków dziedzinowych kultury oraz orientacji badawczych – zarówno ilościowych jak też jakościowych strategii ich stosowania.

Jestem autorem prac z zakresu uczestnictwa w kulturze, socjalizacji i edukacji kulturalnej oraz animacji kultury, w tym m. in.:

 • Orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego. Badania panelowe / Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
 • Kształcenie animatorów kultury i wiodące kierunki badań w zakładzie animacji kultury i andragogiki – ciągłość i zmiana / Bogdan Idzikowski // W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011.
 • Kultura elitarna i popularna przestrzenią dychotomiczną czy krzyżujących się wartości? / Bogdan Idzikowski // W: Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy .- Karków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009.
 • Upowszechnianie kultury – między prozelityzmem a emancypacją / Bogdan Idzikowski // W: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej / pod red. Katarzyny Olbrycht, Eweliny Koniecznej, Jolanty Skutnik .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – ewolucja funkcji / Bogdan Idzikowski // W: Edukacja dorosłych w procesie integrowania się Europy .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000.
 • Dekonstrukcja i rekonstrukcja pojęcia czas wolny w perspektywie społeczeństw w  transformacji / Bogdan Idzikowski // Łużyckie Zeszyty Naukowe .- 2007, nr 3.
 • Dylematy animacji / Bogdan Idzikowski // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .-    2003, nr 3.
 • Indywidualne strategie działań aktywizujących środowisko lokalne. Cztery przykłady z badań terenowych / Bogdan Idzikowski // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2014, XXXIII.
 • Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym / Bogdan Idzikowski // W: Opuscula Sociologica .- 2014, nr 1.
 • Globalność versus lokalność. Zagrożenia czy szanse dla kultury środowisk lokalnych / Bogdan Idzikowski // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 201.
 • Społeczne funkcje instytucji w ujęciu typologicznym. Przyczynek do dyskusji o zakresie znaczeniowym / Bogdan Idzikowski // W: Dydaktyka Literatury .- 201.
 • Elity Zielonej Góry / Bogdan Idzikowski // W: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra, 2004.
 • Metoda animacji w samokształceniu dorosłych / Bogdan Idzikowski // W: Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II. Olsztyn, Polska, 2001 .- Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2002.

Jestem także redaktorem lub współredaktorem kilkunastu prac zbiorowych.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

Dotychczas brałem udział w międzynarodowych, krajowych i lokalnych projektach badawczych, w tym m.in. we wspólnych badaniach panelowych dotyczących socjalizacji młodego pokolenia na pograniczu polsko-niemieckim z Freie Universităt Berlin, edukacji kulturalnej dorosłych w województwie lubuskim z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie,  nowych inicjatyw kulturalnych i ludzi w kulturze lubuskiej oraz ofert angażujących osoby 50+ na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także władz szczebla lokalnego w województwie lubuskim. Zamierzam nadal rozpoznawać naukowo procesy wyłania się animatorów różnych inicjatyw społecznych, edukacji kulturalnej i animacji kultury jako metody edukacji całożyciowej człowieka oraz ujawniania fenomenów o potencjale enklawotwórczym skupiających jednostki aktywne w różnych obszarach kultury symbolicznej.

.