4 kwietnia 2017

Procedura wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego

 

 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:

 • przygotowanie wykazu prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842);
 • posiadanie innego tytułu zawodowego innego niż wymiony powyżej – dotyczy tylko absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, albo studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, pod warunkiem iż uzyskali „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki w przypadku, gdy przedłożą opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych w jego ramach;)
 • przedstawienie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie dyscypliny doktoryzowania (odpowiednio pedagogiki lub socjologii) lub przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu co najmniej pierwszego roku studiów doktoranckich lub potwierdzenia zaliczenia egzaminu kierunkowego zdanego przed stałą komisją powołana przez Radę Wydziału;

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wniosek do Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii o wszczęcie przewodu doktorskiego, do którego załącza:

 • oryginał albo poświadczoną przez Sekretariat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii kopię dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wszczęcia przewodu doktorskiego;
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski;
 • propozycję osoby promotora lub promotorów;
 • propozycję dyscypliny dodatkowej;
 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • deklarację sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;
 • zgodę promotora (promotorów) na prowadzenie przewodu doktorskiego;
 • opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych, w przypadku Kandydata będącego beneficjentem „Diamentowego Grantu”, prowadzonych przez tę osobę oraz ich wysoki stopień zaawansowania, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
 • kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodny z listą stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Wzory dokumentów do pobrania są na stronie Rady Doktorantów UZ

 

 

Koncepcja pracy

Konspekt rozprawy doktorskiej (wymagania)

 • Temat rozprawy (docelowy, nie podlegający zmianie)
 • Nazwiska opiekuna naukowego wiodącego i pomocniczego
 • Wstęp (określenie głównych celów  rozprawy, uzasadnienie wyboru tematu) ok. 2 s.
 • Część teoretyczna (ustalenia terminologiczne, wskazanie aktualności problematyki na tle literatury) ok. 5 s.
 • Koncepcja badań własnych (określenie celów i problemów badawczych, doboru grupy badawczej i terenu badań, dobór i uzasadnienie metody (metod) ok. 5 s.
 • Planowany projekt struktury rozprawy (spis treści) ok.2 s.
 • Harmonogram prac nad rozprawą ok. 1 s.
 • Bibliografia (tylko wykorzystana w konspekcie) ok. 2 s.
 • Łącznie: objętość  nie przekraczająca  20 – 25 s.

 

Kalendarium i tryb przeprowadzenia  przewodu doktorskiego

 • złożenie wniosku do Dziekana Wydziału;
 • Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Doktoryzowania;
 • Komisja ds. Doktoryzowania dokonuje wszczęcia (otwarcia) przewodu i wyboru promotora;
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu (otwarciu) przewodu doktorskiego i powołaniu promotora;
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o składzie komisji egzaminacyjnych i terminach egzaminów;
 • Doktorant zdaje egzaminy z dyscypliny dodatkowej i języka obcego;
 • Doktorant przedstawia Komisji ds. Doktoryzowania tekst pracy z rekomendacją promotora;
 • Komisja ds. Doktoryzowania przyjmuje pracę doktorską i dokonuje wyboru dwóch recenzentów;
 • Rada Wydziału podejmuję uchwałę o wyznaczeniu recenzentów;
 • Recenzenci dokonują oceny pracy i przedstawiają swoje recenzje w formie pisemnej (umieszczane na portalu Wydziału);
 • Komisja ds. Doktoryzowania przyjmuje recenzję i proponuje termin obrony pracy doktorskiej;
 • Rada Wydziału podejmuje uchwalę o przyjęciu recenzji i terminu obrony;
 • Doktorant zdaje egzamin doktorski (co najmniej na dwa tygodnie przed obroną) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą dodatkowo zapraszani recenzenci, którzy zadają swoje pytania, pytanie zadaje promotor i ewentualnie członkowie Komisji ds. Doktoryzowania;
 • W wyznaczonym terminie odbywa się obrona przewodu doktorskiego wg określonego programu;
 • Rada Wydziału na wniosek Komisji ds. Doktoryzowania podejmuje uchwałę o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia doktora;
 • Rada Wydziału podejmuje swoje uchwały na posiedzenia, które odbywają się z reguły raz w miesiącu.

 

Koszty i opłaty

 • Koszty dotyczą tylko osób zewnętrznych otwierających przewody doktorskie na Wydziale;
 • Koszt przeprowadzenia przewodu doktorskiego wynosi około 13 tys. zł;
 • 50% przewidzianych kosztów doktorant wpłaca przed otwarciem przewodu doktorskiego, po akceptacji tematu pracy i promotora;
 • Pozostała kwota powinna być wpłacona przed obroną doktoratu;
 • Doktoranci finansowani przez instytucje muszą dostarczyć zobowiązanie uczelni macierzystej (lub innego podmiotu) o pokryciu pełnych kosztów przewodu doktorskiego.