5 maja 2015

Pedagogika III stopień

 

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Z.Wolk@ips.uz.zgora.pl
tel. 68 328 73 08

 

Opis studiów


Studia doktoranckie z pedagogiki prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ mają na celu przygotowanie do pracy naukowej, naukowo – badawczej i dydaktycznej w zakresie pedagogiki. Wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia trzeciego stopnia pogłębiają również wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań i analiz. Kształtują postawy obywatelskie i kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomym pełnieniu roli uczonego, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego członka współczesnego społeczeństwa.

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych, współczesnych nurtów myślowych i teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Zna reguły i zasady etyczne obowiązujące w nauce i rozważnie je stosuje w swojej pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej.

Studia doktoranckie z zakresu Pedagogiki prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.
Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Zajęcia odbywać się będą dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Organizacja studiów


Program studiów doktoranckich na kierunku pedagogika obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe, w toku których realizowane są zakładane efekty kształcenia. Program ten stwarza warunki do:

  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w jednostce i poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również o charakterze interdyscyplinarnym;
  • przygotowania przez doktoranta publikacji naukowych;
  • przygotowania do przystąpienia do egzaminów doktorskich;
  • przygotowania dysertacji naukowej;
  • uczestniczenia w życiu naukowym w kraju i za granicą
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej.

Rekrutacja 2018/2019 – brak naboru !!!

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2016/2017

Plan zajęć